Easydus, organize without fuss LOGIN NL
EN
CONTACT VOOR WIE TOEPASSINGEN
Voldoet aan EU AVG

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYDUS B.V.

1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Easydus B.V., hierna te noemen “Easydus”, en cliënt.

1.2
Onder “cliënt” wordt verstaan iedere partij, al dan niet zijnde een rechtspersoon, tot wie Easydus haar aanbiedingen en adviezen richt, en/of met wie Easydus een overeenkomst aangaat of met wie Easydus in enige andere rechtsbetrekking staat.

1.3
Deze voorwaarden worden geacht door cliënt bij iedere volgende met Easydus gesloten overeenkomst stilzwijgend te zijn geaccepteerd.

1.4
De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Easydus betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

1.5
Easydus behoudt zich het recht voor om de tekst van deze voorwaarden te allen tijde te herzien naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden. De gewijzigde tekst van de voorwaarden zal zij hierbij op passende wijze bij cliënt onder de aandacht brengen. Overige afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

1.6
Indien Easydus op enig moment haar rechten uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1
Alle aanbiedingen en andere uitingen van Easydus zijn vrijblijvend en binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2
Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door of namens cliënt verstrekte gegevens. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens cliënt aan Easydus verstrekte gegevens. Easydus aanvaardt voor de juistheid van de door cliënt verstrekte gegevens geen enkele aansprakelijkheid.
2.3
Alle aanbiedingen en andere uitingen van Easydus zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.4
Een aanbod van de zijde van Easydus wordt geacht te zijn vervallen indien dit niet binnen veertien dagen na ontvangstdatum door cliënt is aanvaard, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1
Een overeenkomst komt tot stand nadat Easydus de door cliënt verstrekte opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard, de cliënt een aanbod van Easydus tijdig voor akkoord getekend heeft geretourneerd, of indien Easydus de opdracht ter uitvoering ter hand neemt. In dit laatste geval komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Easydus de door cliënt verstrekte opdracht ter uitvoering ter hand neemt en maken de in de factuur vermelde werkzaamheden, tarieven en andere bijzonderheden deel uit van deze overeenkomst.
3.2
Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen van een offerte voordoen, zal Easydus cliënt hierover zo vroeg mogelijk inlichten. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, van de zijde van cliënt dienen door cliënt tijdig en schriftelijk aan Easydus te worden medegedeeld. Wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding daarvan door Easydus of vanaf het moment dat met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen. Easydus zal in geval van meerwerk gerechtigd zijn een hogere prijs aan cliënt in rekening te brengen.
3.3
Indien derden door Easydus zijn ingeschakeld en deze derden toezeggingen en aanbiedingen doen aan en/of afspraken maken met cliënt, verbinden deze toezeggingen, aanbiedingen en/of afspraken Easydus slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Easydus worden bevestigd.

4. Levering

4.1
Easydus zal zich naar haar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren en haar website en haar webservices permanent beschikbaar te houden. Op Easydus rust daartoe een inspanningsverplichting.
4.2
Easydus is niet gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst door cliënt gegeven aanwijzingen op te volgen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeenkomen. Indien dergelijke aanwijzingen door Easydus worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden op aangeven van Easydus worden gezien als hetzij een wijziging van de overeenkomst, hetzij meerwerk.
4.3
Levertermijnen zijn vrijblijvend en gelden slechts als streefdatum. Easydus is eerst in verzuim de overeengekomen levertermijn na te komen, nadat cliënt Easydus schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan Easydus een redelijke termijn, daaronder wordt verstaan een termijn van 14 dagen, heeft gegeven om haar verplichtingen alsnog na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Easydus in staat wordt gesteld om hierop adequaat te reageren.
4.4
Overschrijding van de levertermijn en/of het niet beschikbaar zijn van de website van Easydus en/of de door Easydus aangeboden webservices geeft cliënt noch recht op opschorting van een jegens Easydus aangegane verplichting, noch recht op het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden of andere prestaties ter uitvoering van de overeenkomst. Overschrijding van de levertermijn en/of het niet beschikbaar zijn van de website van Easydus en/of de door Easydus aangeboden webservices geeft cliënt geen recht op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Easydus, fouten van haar niet-leidinggevende personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.
4.5
Easydus is gerechtigd haar activiteiten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen, of bij twijfel aan de kredietwaardigheid van cliënt, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Easydus is niet gehouden tot enige vergoeding van de uit deze opschorting voortvloeiende schade.

5. Overmacht

5.1
Easydus heeft het recht om bij overmacht de uitvoering van het werk stil te leggen en voort te zetten zodra dat weer mogelijk is, op welk moment Easydus ook gerechtigd is om eventuele prijswijzigingen door te berekenen. Easydus zal cliënt zo spoedig mogelijk informeren indien zich een overmachtsituatie voordoet.
5.2
Onder overmacht worden buiten de macht van Easydus gelegen omstandigheden verstaan, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan en waardoor de uiterste (leverings)termijn niet meer gehaald kan worden, waaronder mede, doch niet uitsluitend oorlogshandelingen, (technische) bedrijfsstoornissen, gelddevaluaties, brand, molest, staking, overheidsmaatregelen, materiaalfouten, energiecrises, inbeslagneming van voorraden/inventaris, ziekte onder het personeel van Easydus, overmacht van toeleveranciers van Easydus, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door cliënt aan Easydus zijn voorgeschreven en gebrekkigheid van zaken, materialen en programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan Easydus is voorgeschreven.
5.3
Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Wat reeds ingevolge de overeenkomst door Easydus is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding door cliënt afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

6. Meerwerk

6.1
Indien Easydus op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, wordt dit aangemerkt als meerwerk en zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Easydus. Van meerwerk is eveneens sprake indien de gegevens waarop de aan de werkzaamheden of te leveren prestaties ten grondslag liggende overeenkomst is gebaseerd, worden uitgebreid of gewijzigd.
6.2
Door meerwerk als bedoeld in artikel 6.1 kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden of andere prestaties en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en Easydus worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
6.3
Eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van cliënt. Indien voormelde situatie zich voordoet, zullen partijen hierover vooraf in overleg treden.

7. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen

7.1
Easydus voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op Easydus rusten. Easydus zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Easydus geeft in haar Privacyreglement meer uitgebreid aan hoe en in welke gevallen zij de gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, overdraagt, beveiligt, wijzigt, bewaart, verwijdert, vernietigt en welke gegevens het betreft. Het door Easydus opgestelde Privacyreglement maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

7.2
Cliënt staat er op zijn beurt voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht zijn genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Easydus aanvaardt hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid. Cliënt zal Easydus alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
7.3
Cliënt vrijwaart Easydus voor alle aanspraken van derden jegens Easydus wegens een niet aan Easydus toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van de van cliënt ontvangen persoonsgegevens.
7.4
Cliënt vrijwaart Easydus eveneens voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die tegen Easydus mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.
7.5
Easydus is te allen tijde gerechtigd de van cliënt ontvangen persoonsgegevens en overige gegevens te gebruiken om potentiële slachtoffers voor (vermeende) frauduleuze praktijken te waarschuwen.
7.6
Easydus behoudt zich het recht voor om in het kader van door haar verleende webdiensten door cliënt op het web geplaatste informatie te verwijderen, dan wel cliënt toegang tot zijn account te weigeren en/of toegang tot de informatie te blokkeren, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de in het kader van door Easydus verleende webdiensten door of ten behoeve van de cliënt opgemaakte formulieren, zonder mededeling vooraf en zonder toelichting, indien:
a)
frauduleus gebruik, in de ruimste zin van het woord, wordt geconstateerd;
b)
een (proef) abonnement is verlopen en cliënt voorafgaand aan het verlopen van het (proef) abonnement geen nieuw abonnement is aangegaan;
c)
het door of namens de cliënt opgegeven e-mailadres niet bestaat of niet toebehoort aan diegene die de account heeft aangemaakt.

8. Prijzen

8.1
De overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
8.2
Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat Easydus gerechtigd is schriftelijk op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd om binnen dertig dagen na de kennisgeving van de zijde van Easydus de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
Een ontbinding op grond van dit artikel geeft cliënt geen enkel recht op vergoeding van enigerlei schade. In geval van beëindiging als in de voorgaande zin bedoeld, maakt Easydus aanspraak op schadevergoeding, indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.
8.3
Bij een samengesteld aanbod bestaat voor Easydus geen verplichting tot enige levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, als niet de gehele aanbieding is aanvaard en wordt uitgevoerd.
8.4
In het geval dat de door Easydus aan cliënt toe te zenden factuur geldt als opdrachtbevestiging als bepaald in artikel 3.1, heeft cliënt geen mogelijkheid tegen de opdrachtbevestiging en het gehanteerde tarief te protesteren.

8.5
Klachten met betrekking tot de verzonden facturen worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Easydus zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de afnemer aan het factuurbedrag gebonden. Easydus is niet gehouden een klacht over een factuur in behandeling te nemen, zolang cliënt niet aan alle verplichtingen jegens Easydus voldoet. Klachten over de factuur ontheffen cliënt ook niet van betalingsverplichtingen. Indien een klacht gegrond blijkt, zal Easydus onverwijld overgaan tot aanpassing van het factuurbedrag.

9. Betaling

9.1
Tenzij anders schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt de betaling van een factuur binnen vijftien dagen na factuurdatum. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
9.2
Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning, waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is cliënt over het openstaande bedrag een contractuele vertragingsrente verschuldigd.
Easydus is gerechtigd deelfacturen op te maken ter zake van reeds geleverde prestaties, ook als een opdracht of deelopdracht nog niet is afgerond. Als facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, heeft Easydus het recht de uitvoering van verdere werkzaamheden en/of verlening van verdere diensten op te schorten, totdat het volledige opeisbare bedrag is ontvangen.
9.3
De volledige vordering tot betaling is direct opeisbaar indien de betalingstermijn van de betreffende factuur is verstreken, er beslag op zaken of vorderingen van cliënt wordt gelegd, cliënt failliet is verklaard, of surseance van betaling aanvraagt, cliënt wordt overgenomen, ontbonden of geliquideerd, cliënt (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld, een beroep doet op de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, of overlijdt, indien cliënt zijn bedrijf stillegt of dreigt stil te leggen, of zijn crediteuren benadert inzake een schuldsaneringsregeling of afbetalingsregeling, of indien Easydus er in redelijkheid van uit mag gaan dat de hiervoor genoemde situaties zich op korte termijn gaan voordoen.
9.4
Indien betaling door cliënt niet tijdig heeft plaatsgevonden, heeft Easydus recht op een vertragingsrente van 2% per maand over het uitstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangemerkt. Easydus is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten berekend door externe deskundigen, komen voor rekening van cliënt.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 125,00. Het staat uitsluitend ter beoordeling van Easydus of de aldus boven het factuurbedrag verschuldigde bedragen daadwerkelijk zullen worden (in)gevorderd.
Indien niet Easydus, maar cliënt een gerechtelijke procedure aanhangig maakt en dienaangaande door de bevoegde rechter in het ongelijk wordt gesteld, dienen alle gerechtelijke kosten die Easydus dienaangaande heeft gemaakt eveneens door cliënt te worden vergoed.
9.5
Betaling van cliënt strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten en wordt vervolgens in mindering gebracht op de oudste bij Easydus openstaande factuur.
9.6
Easydus kan besluiten om cliënt bij afname van webdiensten de mogelijkheid te geven online via derden te betalen. Indien cliënt van deze mogelijkheid gebruik maakt, heeft cliënt een overeenkomst met de betreffende derde en is Easydus niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van online betalingen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1
De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op cliënt over nadat deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Easydus, strekkende tot betaling van overeengekomen tegenprestaties / de koopprijs voor geleverde dan wel te leveren zaken, strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties voor door Easydus te verrichten werkzaamheden alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

Zolang cliënt zaken onder zich heeft waarop Easydus het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is cliënt op eerste verzoek van Easydus gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken aan Easydus af te geven. Cliënt is voorts gehouden om de betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van Easydus te waarmerken. De zaken als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van Easydus mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht, dan wel vervreemd, dan wel verplaatst naar een andere locatie dan overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van cliënt.

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van een door cliënt ingeschakelde derde zijn gebracht.

Cliënt is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud van Easydus vallen, verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door Easydus wenselijk wordt geoordeeld. Cliënt zal Easydus op eerste verzoek inzage geven in de stukken die betrekking hebben op voormelde verzekering.
10.2
Rechten, zoals, doch niet uitsluitend, de gebruiksrechten op door Easydus geboden webservices, worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
10.3
Easydus kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Easydus onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan Easydus verschuldigde bedragen heeft betaald.
10.4
Op eerste verzoek van Easydus zal cliënt additionele zekerheid aan haar verschaffen in de vorm van hoofdelijkheid, borgtocht, of (voorbehouden) (stil) pandrecht.

11. Intellectuele eigendom

11.1
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, databestanden etc., berusten uitsluitend bij Easydus, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Easydus voorbehouden. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten hierop, voor zover dit voortvloeit uit de tussen cliënt en Easydus tot stand gekomen overeenkomst. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking is uitgesloten.
11.2
Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van de ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, databestanden etc. van rechtswege.
11.3
Indien Easydus in afwijking van artikel 11.1 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien tot een zodanige overdracht wordt overgegaan, behoudt Easydus een in duur en uitvoering onbeperkt gebruiksrecht tot de betreffende materialen, programmatuur, databestanden etc. Tevens behoudt Easydus het recht om ten behoeve van zichzelf of van derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden ondernomen en waarop de rechten van intellectuele en industriële eigendom zien.
11.4
Cliënt is niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of betreffende de rechten van intellectuele en industriële eigendom uit de materialen, programmatuur, databestanden etc. te verwijderen of te wijzigen.
11.5
Het is Easydus toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen, programmatuur, databestanden, etc. of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het overeengekomen gebruiksrecht. Cliënt is niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
11.6
Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Easydus van materialen, programmatuur, databestanden, etc. Cliënt zal Easydus vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren van de informatie op, bijvoorbeeld, een website, inbreuk maakt op enige rechten van derden.
11.7
Cliënt dient zich bij het gebruik van het geleverde te houden aan zowel de mondeling als schriftelijk gegeven aanwijzingen van Easydus. Indien cliënt zich bij het gebruik van het geleverde niet heeft gehouden aan de aanwijzingen van Easydus, vrijwaart zij Easydus tegen aanspraken van derden, indien het gebruik van het geleverde door cliënt inbreuk maakt op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. Cliënt is verplicht in geval van een vordering van een derde Easydus binnen twee dagen schriftelijk te informeren over deze vordering en desgevraagd alle medewerking te verlenen voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen.

12. Geheimhouding

12.1
Elk der partijen, met uitdrukkelijke uitsluiting van derden, verplicht zich tot geheimhouding van al wat hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd, voor zover het de ontvangende partij uit de aard van de zaak duidelijk moet zijn dat de andere partij groot belang heeft bij vertrouwelijkheid, of de andere partij expliciet heeft aangegeven dat de informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet indien een wettelijke plicht openbaarmaking van (een deel van) de informatie gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

13. Afwikkeling relatie

13.1
In alle gevallen waarin de relatie tussen Easydus en cliënt eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of in de onderliggende overeenkomst, of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen.

14. Beëindiging overeenkomst

14.1
Cliënt is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Easydus met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits cliënt de hierdoor voor Easydus ontstane schade vergoedt, met een minimum van 10% van de geoffreerde prijs voor de gehele opdracht. Onder deze schade wordt begrepen de door Easydus geleden verliezen en gederfde winst, evenals de kosten die door Easydus reeds ter voorbereiding zijn gemaakt.
14.2
Zodra Easydus met een opdracht (met meerdere deelopdrachten of aspecten) is gestart, is annulering door cliënt niet meer mogelijk. Alsdan is cliënt gehouden de volledige overeengekomen vergoeding te voldoen, ook als volledige uitvoering van de opdracht niet meer wordt gewenst.
14.3
Artikel 7:408 lid 2 BW is niet van toepassing. Easydus is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tussen partijen op te zeggen.
14.4
Aan elk der partijen komt in geval van een tekortkoming in de nakoming door de andere partij de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe, nadat de tekortschietende partij in gebreke is gesteld. In de ingebrekestelling zullen de tekortkomingen gedetailleerd worden beschreven en zal een redelijke termijn, daaronder wordt verstaan een termijn van 14 dagen, voor zuivering van de tekortkomingen worden gesteld.
14.5
Easydus is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien cliënt failliet is verklaard of surseance van betaling aanvraagt, cliënt wordt overgenomen, ontbonden of geliquideerd, cliënt (natuurlijke persoon) onder curatele is gesteld, een beroep doet op de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Persoon of overlijdt, indien cliënt zijn bedrijf stillegt of dreigt stil te leggen, of zijn crediteuren benadert inzake een schuldsaneringsregeling of afbetalingsregeling, of indien Easydus er in redelijkheid vanuit mag gaan dat de hiervoor genoemde situaties zich op korte termijn gaan voordoen.
14.6
Overeenkomsten van onbepaalde tijd en bepaalde tijd met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging kunnen door elk der partijen in goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het van het einde van het lopende jaar, te weten vóór 1 oktober van dat jaar, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Partijen zullen in geval van opzegging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
14.7
Bedragen die Easydus vóór de ontbinding of opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen Easydus ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging of ontbinding direct opeisbaar, tenzij cliënt overtuigend heeft aangetoond dat Easydus in verzuim verkeert en dat het uitblijven van een betaling van de bedoelde bedragen gerechtigd wordt door de tekortkoming van Easydus.

15. Aansprakelijkheid

15.1
De totale aansprakelijkheid van Easydus wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot het maximale bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor een jaar. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere deelovereenkomsten, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor de werkzaamheden waarop de deelfactuur ziet. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000,--.

15.2
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a)
redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van Easydus aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt opgezegd of ontbonden;
b)
redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude voorzieningen doordat Easydus op een voor Easydus bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c)
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d)
redelijke kosten, gemaakt te voorkoming of beperking van de schade, voor zover cliënt aantoont dat deze schade heeft geleid tot de beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
15.3
Aansprakelijkheid van Easydus voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade als gevolg van virussen op de applicatie, op de door haar of door derden geleverde informatie dragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde data verband houdend met het gebruik van door cliënt aan Easydus voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Easydus voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 15.1, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
15.4
De aansprakelijkheid van Easydus wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt Easydus onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Easydus ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Easydus in staat is om hierop adequaat te reageren.
15.5
Aansprakelijkheid van Easydus voor directe of indirecte schade geleden als gevolg van informatie verspreid via haar website en/of via haar webservices of op websites van derden waarop de webservices van Easydus worden aangeboden, dan wel via servers van Easydus of via door Easydus gehuurde servers, is uitgesloten. Aansprakelijkheid van Easydus voor directe of indirecte schade geleden als gevolg van het aan derden ter beschikking stellen van “persoonlijke” informatie en/of openbaar worden van vertrouwelijke informatie, is uitgesloten, tenzij de ter beschikkingstelling het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten van leidinggevenden van Easydus. Aansprakelijkheid van werknemers van Easydus en door Easydus ingeschakelde derden is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitgesloten.
15.6
Op straffe van verlies van enig recht op schadevergoeding, is cliënt gehouden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade deze schriftelijk bij Easydus te melden. Een vordering tot schadevergoeding tegen Easydus vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

16. Overige bepalingen

16.1
Op alle met Easydus gesloten overeenkomsten en eventueel daaruit volgende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit hiervoor bedoelde aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en meerwerk, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.
16.2
Indien een der bepalingen in de overeenkomst, dan wel in deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Vraag demo en gratis adviesgesprek aan

Contacteer Easydus

Image Modal